Informacja o realizowanej strategii podatkowej | O firmie | Salzgitter

SYSTEMY. OBSŁUGA. STAL.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2020

Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020 

WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi Informację o realizowanej strategii podatkowej (dalej: „Informacja”) Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o. z siedzibą w Słupcy (KRS: 0000076516, NIP: 6671532402) (dalej: „Spółka” lub „Salzgitter”), należącej do międzynarodowej grupy Salzgitter Mannesmann Handel (dalej „Grupa”), do której sporządzenia i podania do publicznej wiadomości jest ona obowiązana na podstawie art. 27c Ustawy CIT1 ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT. Informacja została opracowana i opublikowana zgodnie z treścią powyższego przepisu oraz z uwzględnieniem wydanych przez Krajową Administrację Skarbową Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (wersja 2.0 Czerwiec 2020r), w części, w jakiej treść tych wytycznych pozwala zidentyfikować i opisać istniejące w Spółce mechanizmy zapewniające prawidłową realizację funkcji podatkowej. 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w szczególności zawiera informacje o: procesach oraz procedurach dotyczących wykonywania przez Salzgitter obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, dobrowolnych formach współpracy Salzgitter z KAS, realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)), transakcjach z podmiotami powiązanymi, dokonywanych i planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych i wiążących informacji stawkowych oraz odnośnie dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach i w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. 

Informacja dotyczy roku podatkowego Spółki, trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (dalej jako „rok podatkowy 2020”) i została sporządzona na podstawie realizowanej przez Spółkę strategii podatkowej. 

 

1. PROCESY, PROCEDURY I DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI PODATKOWYMI 

1. 1. Informacja o stosowanych przez Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała szereg procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego i zapewniające prawidłowe ich wykonanie. 

W okresie, którego dotyczy Informacja, w Spółce funkcjonowały następujące procedury (procesy): 

a) Kodeks postępowania 

Podstawowym dokumentem w Spółce jest Kodeks postępowania, ustanawiający zasady naczelne funkcjonowania Spółki oraz wskazujący wartości, którymi kieruje się Spółka w związku ze swoją działalnością. Zasady mają zastosowanie zarówno w ramach wewnętrznych działań Spółki, jak i jej pracowników, a także względem podmiotów trzecich takich jak klienci, kontrahenci i organy państwa, w tym podatkowe. Kodeks postępowania określa podstawowe zasady postępowania Spółki. Jedną z nich jest obowiązek działania przeciwko wszelkim formom korupcji, w tym wymuszeniom i łapownictwu. Kolejnym postanowieniem istotnym z punktu widzenia Informacji jest zasada zgodności z przepisami prawa (w tym prawa podatkowego). Salzgitter nie przejawia tolerancji dla żadnego naruszenia przepisów prawa. W celu zapewnienia pracownikom wsparcia w czynieniu zadość tej zasadzie, Spółka zobowiązała się do udzielania im porad prawnych przez właściwy dział prawny. 

Kodeks postępowania zawiera również fundamentalne zasady odnośnie przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu. Salzgitter odrzuca stosowanie wszelkich form korupcji lub łapownictwa. W związku z działalnością biznesową, pracownicy spółki nie mogą obiecywać, ani udzielać jakichkolwiek korzyści osobistych jako zapłaty za preferencyjne traktowanie. Zasady mają zastosowanie powszechne, a zatem nie tylko w stosunkach z kontrahentami, ale także we wszelkich relacjach z organami państwowymi (w tym podatkowymi) oraz pracownikami tych organów. Kodeks ogranicza również możliwości otrzymywania i wręczania przez pracowników Salzgitter prezentów i innych korzyści. Szczególny nacisk został położony na wręczanie wszelkich prezentów urzędnikom, co zostało kategorycznie zabronione. 

Kolejnym obszarem uregulowania Kodeksem jest dokumentacja. Naczelną zasadą jest zachowanie formy dokumentowej w ramach działań biznesowych. Zgodnie z Kodeksem postępowania, wszystkie transakcje biznesowe powinny być w pełni oraz prawidłowo udokumentowane, zgodnie z wymogami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Grupie. Wszystkie przygotowane wewnętrznie dokumenty i raporty biznesowe, które są przekazywane osobom trzecim, winny być sporządzone w sposób uporządkowany i być zgodne z prawdą. Oprócz tego, Spółka zobowiązuje się zachować najwyższe standardy poufności. Dokumentacja spółki oraz nośniki danych są chronione przed jakimkolwiek dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń (w tym skarbowych) 

Dokumentem mającym na celu przeciwdziałanie nieprzestrzeganiu prawa przez Spółkę i jej pracowników jest regulacja Corporate Compliance. Wskazuje akty prawa powszechnie obowiązującego najistotniejsze dla funkcjonowania spółki jako podmiotu prawa. Jej kluczowym elementem jest wprowadzenie procedury kontrolnej mającej na celu minimalizację ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem reguł prawa i uświadomienie pracowników i zarządu Spółki o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów. 

Wytyczne Corporate Compliance są podstawowym dokumentem dotyczącym postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia naruszenia przepisów prawa i pełnią funkcję instruktażową w kwestii ich zapobiegania oraz postępowania w przypadku ewentualnego naruszenia. 

W celu realizacji założeń Corporate Compliance pracownicy mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia w przypadku wystąpienia wątpliwości co do przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych przez Spółkę. Zgodnie z dokumentem, zgłoszenie może mieć charakter poufny i w takim wypadku reakcja na naruszenie zostanie przeprowadzona bez ujawniania tożsamości zgłaszającego. 

c) Procedura obiegu faktur dokumentujących zakupy 

Fundamentalnym dokumentem dotyczącym obiegu faktur w Spółce jest Instrukcja stanowiskowa Elektronicznej Akceptacji Faktur. Zawiera wytyczne odnośnie używania systemu IT do obsługi faktur, tj. dodawania faktur do systemu, ich usuwania oraz edycji. Wprowadzając fakturę do systemu, pracownicy Spółki zobowiązani są uzupełnić ją o odpowiednie dane istotne z punktu widzenia obowiązków podatkowych. 

Po odpowiednim zarejestrowaniu dokumentu w kancelarii zakupowej przez Dział Administracji, dokument przekazywany jest do Działu Księgowości, gdzie dokonywany jest akcept formalny. Po dokonaniu akceptu formalnego dokument jest przesyłany do pracownika odpowiedzialnego za zakup. Obowiązkiem pracownika jest akceptacja merytoryczna wydatku oraz wybranie odpowiedniego schematu rozliczeń, który pozwala zakwalifikować dany wydatek do odpowiedniej kategorii kosztu i jednostki organizacyjnej. 

Dokładne obowiązki pracowników co do obiegu faktur uzależnione są od pozycji pracownika, którego faktura dotyczy: 

Pracownicy Handlowi. W przypadku faktury kosztowej pracownik akceptuje ją i przesyła do przełożonego (Team Leadera). Po zatwierdzeniu przez Team Leadera procedura akceptacji merytorycznej przed rozliczeniem dokumentu kończy się, co nie wyklucza badania dokumentu w ramach przeglądów dokonywanych dla celów podatkowych. W przypadku faktur za towar, Pracownik Handlowy akceptuje ją i przesyła do Managera Produktu. 

Team Leaderzy w przypadku faktury kosztowej akceptują ją i przesyłają do Dyrektora Handlowego. W przypadku faktur za towar Team Leader akceptuje fakturę i przesyła ją do Managera Produktu. Zatwierdzenie przez Managera Produktu kończy procedurę akceptacji merytorycznej przed rozliczeniem dokumentu, co nie wyklucza badania go w ramach przeglądów dokonywanych dla celów podatkowych. 

Managerowie Produktu akceptują i przesyłają do Dyrektora Handlowego faktury kosztowe i za towar. 

Pracownicy Terenowi akceptują swoje faktury kosztowe i przesyłają je do Dyrektora Handlowego. W przypadku faktur za towar, przesyłane są do Managera Produktu. 

Pracownicy Działu Księgowości i Działu Finansowego akceptują faktury kosztowe i przesyłają je odpowiednio do kierownika Działu Księgowości /Działu Finansowego. Zatwierdzenie faktury kosztowej przez kierownika danego działu kończy procedurę akceptacji. W sytuacji, gdy faktura dotyczy kierownika Działu Księgowości /Działu Finansowego, zatwierdza on swoją fakturę i przesyła ją do Prezesa Zarządu Spółki. 

Pracownicy Działu Administracji po akcepcie merytorycznym faktury przesyłają je bezpośrednio do Prezesa Zarządu. 

Podsumowując, bezwzględnie obowiązuje „zasada dwóch par oczu” (tj. polityka, zgodnie z którą zdarzenie zawsze weryfikują co najmniej dwie osoby, niezależnie od poziomu stanowiska osoby, u której zaistniało zdarzenie), mając zapewnić weryfikację wszelkich dokumentów kosztowych przed ich rozliczeniem. Mając na celu zagwarantowanie uszczelnienia zasad obiegu faktur, niniejsza procedura określa również wytyczne postępowania w przypadku nieobecności lub urlopów pracowników. 

d) Procedura sprzedażowa 

Procedura sprzedażowa uregulowana jest w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: „OWS”). Celem OWS jest określenie warunków, na jakich Salzgitter sprzedaje swoje produkty wskazane każdorazowo w szczegółowych warunkach zamówień lub umowach. Szczegółowe warunki zamówień mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWS, jednak co do zasady OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez Spółkę. 

Wśród zasad OWS istotnymi z punktu widzenia zobowiązań podatkowych jest część dotycząca cen, fakturowania oraz warunków i formy rozliczeń. Zasadą przy sprzedaży jest ustalenie cen netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury. OWS zawiera także regulacje przewidujące postępowania w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT. 

e) Polityka Rachunkowości 

Polityka Rachunkowości Spółki ustanawia szereg zasad odnośnie najistotniejszych obszarów z zakresu rachunkowości. Ustanawia rok podatkowy Spółki. Wskazuje metody wyceny aktywów i pasywów (zasady dotyczące aktywów trwałych, rzeczowych aktywów obrotowych, aktualizacji wartości należności, należności i zobowiązań w walutach obcych, kursów stosowanych do wyceny, rozliczeń międzyokresowych, umów leasingu) oraz ustalania wyniku finansowego. 

Polityka określa także zasady odnośnie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym budowy kont księgowych i sposobu prowadzenia kont pomocniczych, zakres i sposób przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów Spółki oraz metody kontrolowania dowodów księgowych. Ponadto w tym obszarze określa wykaz ksiąg rachunkowych, wskazuje metodę i wymogi techniczne programów komputerowych wykorzystywanych w obszarze księgowości, gospodarki magazynowej, fakturowania, ofertowania. Wskazuje system przetwarzania danych oraz sposób archiwizacji dokumentacji techniczno-programowej i eksploatacyjnej systemu informatycznego. 

W Polityce Rachunkowości znajdują się oprócz tego wytyczne co do ochrony danych i ich zbiorów. Ustala okres przechowywania oraz metodę archiwizacji dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dokonania zapisów w systemie komputerowym. 

W celu zagwarantowania stosowania przyjętych przez Salzgitter procedur, Spółka dochowuje staranności odnośnie informowania i szkolenia w ich zakresie swoich pracowników i kadry zarządczej. Wszelkie dokumenty źródłowe dostępne są w systemie IT Spółki. Bieżące informowanie o procedurach odbywa się za pośrednictwem korespondencji elektronicznej oraz na platformie Microsoft Teams. Zarządzenia wewnętrzne podawane są do wiadomości pracowników. 

f) Wytyczne w zakresie uprawnień do podpisów i akceptacji dokumentów 

Celem wprowadzenia wytycznych jest ustalenie zasad reprezentowania spółki na zewnątrz, łącznie z zakresem upoważnień bankowych, oraz ustalenie wewnętrznych uregulowań w Spółce. Zawierają dyspozycje m.in. co do reprezentacji Spółki na zewnątrz i podpisywania dokumentów przez Spółkę. Zawarte w niej matryce uprawnień szczegółowo określają sposób reprezentacji/podpisu w zależności od rodzaju dokumentu i wartości zdarzeń gospodarczych, a także uprawnienia do odbioru i akceptacji dokumentów kosztowych. 

1.2. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

Spółka w roku podatkowym 2020 oraz na dzień publikacji niniejszej informacji nie była i nie planuje być stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji Podatkowej. 

Spółka w ramach bieżącego kontaktu z organami podatkowymi z zasady prowadzi komunikację w formie pisemnej. W zależności od kwestii, Spółka działa we własnym imieniu lub korzysta ze wsparcia zewnętrznego doradcy podatkowego. 

 

2. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RP, W TYM W RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR) 

W roku podatkowym 2020 Spółka była płatnikiem następujących podatków: 

a) podatek dochodowy od osób prawnych, 

b) podatek dochodowy od osób fizycznych, 

d) podatek od towarów i usług, 

e) podatek od nieruchomości. 

Oprócz tego na Spółce spoczywały obowiązki związane ze sporządzeniem dokumentacji cen transferowych oraz przekazaniem organom podatkowym informacji o cenach transferowych za rok podatkowy 2020. Wszelkie obowiązki wynikające z przepisów dotyczących cen transferowych zostały wypełnione przez Spółkę z zachowaniem terminów ustawowych. 

Ponadto, w roku podatkowym 2020 zorganizowała szkolenie przypominające dotyczące bieżących zmian w przepisach podatkowych oraz przegląd wybranego, aktualnego orzecznictwa i interpretacji, przeprowadzone przez zewnętrznego doradcę podatkowego specjalizującego się w przepisach dotyczących podatków VAT, CIT i PIT. 

Dodatkowo, w celu zapewnienia wysokiej kwalifikacji kadr, Spółka zapewnia pracownikom możliwość korzystania z zewnętrznych szkoleń dotyczących obowiązków podatkowych znajdujących się w zakresie ich obowiązków pracowniczych. 

Spółka w roku podatkowym 2020 przekazała Szefowi KAS informacje o zastosowaniu schematów podatkowego (MDR-3) w roku 2019. Informacja zostały złożone w sposób poprawny i na dzień publikacji niniejszej Informacji Spółka otrzymała informację o nadaniu jednemu ze zgłoszonych schematów Numeru Schematu Podatkowego (NSP). 

W celu zachowania należytej staranności Spółka w 2020 roku w ramach współpracy z doradcą podatkowym Spółka dokonała analizy obszaru CIT pod kątem wystąpienia potencjalnych schematów podatkowych. 

Spółka w roku podatkowym, którego dotyczy Informacja nie korzystała: 

a) ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej lub decyzji o wsparciu, 

b) z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych („estoński” CIT), 

c) z preferencyjnego opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (5%; tzw. IP Box), 

d) z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R). 

 

3. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI I DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE 

3.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej 

Spółka przeprowadzała w roku podatkowym, za który publikowana jest informacja o strategii podatkowej, transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym zagranicznymi), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. Przedmiotem transakcji było nabycie towarów oraz otrzymanie nieodpłatnego poręczenia od spółki dominującej (którego wartość została odpowiednio rozpoznana jako przychód w rozumieniu przepisów o CIT we współpracy z Doradcami podatkowymi). Wskazanie wartości ww. transakcji jest objęte tajemnicą handlową i tajemnicą przedsiębiorstwa (możliwe jest odniesienie ich do konkretnych towarów, jakie oferuje Spółka, co powodowałoby ryzyko ujawnienia kluczowych parametrów pozwalających na ocenę konkurencyjności Spółki, w szczególności jej marży), w związku z czym nie podlega publikacji w ramach informacji o realizowanej strategii podatkowej. 

3.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. 

Spółka w roku podatkowym 2020 nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych oraz nie planowała, jak również nie planuje podejmować takich działań w przyszłości przewidywalnej na dzień opublikowania niniejszej informacji. 

 

4. PODATKOWE MECHANIZMY ZABEZPIECZAJĄCE 

4.1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 o.p. 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Nie wydano żadnej interpretacji ogólnej, których wydanie zostało dokonane w związku z jakimikolwiek działaniami Spółki. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które minister właściwy do spraw finansów publicznych odmówił wydania interpretacji ogólnej lub pozostawił wniosek bez rozpatrzenia. 

4.2.Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b o.p. 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej interpretacji indywidualnej. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania interpretacji indywidualnej lub organy podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia. 

4.3. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT2. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji stawkową. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji stawkowej lub organy podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia. 

4.4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym 

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym3 . Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji akcyzowej. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji akcyzowej lub organy podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia. 

 

5. „RAJE PODATKOWE” 

Spółka nie dokonywała w roku podatkowym 2020 jakichkolwiek rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT4 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

Spółka nie dokonywała rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową o których mowa w wyżej powołanych przepisach. 


 1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 27 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.)  

2 Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dnia 19 marca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) 

3 Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tj. z dnia 26 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.) 

4 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)  

 

Pobierz podpisaną informację o strategii podatkowej 2021