Ogólne warunki sprzedaży | O firmie | Salzgitter - lider na rynku stali

SYSTEMY. OBSŁUGA. STAL.

Ogólne warunki sprzedaży

Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw na europejskim rynku dystrybucji stali

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest określenie warunków, na jakich Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o., zwany dalej „Salzgitter” lub „Sprzedającym”, sprzedaje Kupującym swoje produkty (wyroby hutnicze) wskazane każdorazowo w szczegółowych warunkach zamówień lub umowach.
 2. Ilekroć w niniejszych warunkach jest mowa o: 
  - OWS – rozumie się przez to niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży”
  - Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, która nabywa produkty od Salzgitter
 3. OWS obowiązują Strony każdej umowy sprzedaży, w której jako Sprzedająca występuje Salzgitter, chyba, że umawiający się uzgodnią inaczej. Warunki handlowe zaproponowane przez Kupującego mogą obowiązywać tylko w przypadku, gdy zostaną pisemnie zaakceptowane przez Salzgitter.
 4. Salzgitter jest dystrybutorem sprzedawanych przez siebie produktów – Salzgitter nie jest ich producentem.

II. ZAMÓWIENIE / TOWAR

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z Salzgitter, Kupujący składa zamówienie na zasadach określonych poniżej. Zamówienie składane jest w formie pisemnej - może ono zostać przesłane do Salzgitter w formie elektronicznej lub faxem.
 2. Wszelkie zmiany w zamówieniu wymagają formy pisemnej lub elektronicznej (faks, e-mail) pod rygorem nieważności.
 3. Każde zamówienie dla swej ważności musi zawierać co najmniej następujące informacje: 
  a. przedmiot zamówienia lub jego opis oraz wszystkie informacje, które będą określone w ofercie Salzgitter, 
  b. ilość towaru lub usług oraz cenę,
  c. pełne dane Kupującego (uzależnione od formy prawnej) 
  d. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za składanie zamówień, jej numer telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej. W razie wątpliwości przyjmuje się, że osoba wskazana do kontaktów jest upoważniona przez Kupującego do składania wszelkich oświadczeń w zakresie zamówienia.
  e. pełne dane do wystawienia faktury VAT oraz adres dostawy towaru, jeśli jest inny niż dane na fakturze,
  f. formę płatności oraz sposób odbioru towaru,
  g. datę sporządzenia zamówienia;
  h. pieczątkę i czytelny podpis Kupującego lub osoby działającej w jego imieniu.
 4. Otrzymanie zamówienia przez Salzgitter nie jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji.
 5. Ważność zamówienia wymaga potwierdzenia go przez Salzgitter w formie pisemnej lub elektronicznej (faks, e-mail). Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia przyjęcia przez Salzgitter zamówienia. Salzgitter może nie przyjąć oferty lub przyjąć ją na zasadach określonych w art. 68 (1) k.c.
 6. Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, przeliczników, rozmiarów i jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony umowy sprzedaży.
 7. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, Salzgitter zaś powinien, jeżeli takie są postanowienia umowy sprzedaży, przedstawić Kupującemu wymagane atesty. Za usługę wydania atestu Salzgitter pobiera opłatę.

III. CENY / FAKTUROWANIE / WARUNKI I FORMA ROZLICZEŃ

 1. Kupujący zapłaci Salzgitter cenę określoną w ofercie.
 2. Ustalone ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.
 3. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), cena umowy sprzedaży ulega automatycznie zmianie z dniem wejścia w życie właściwych przepisów prawa, poprzez doliczenie do ceny netto sprzedaży, nowej stawki tego podatku. Taka zmiana ceny, dla swej ważności, nie wymaga dodatkowych pisemnych ustaleń pomiędzy stronami.
 4. Kupujący upoważnia Salzgitter do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
 5. Faktury będą wystawiane osobno dla każdego dokumentu wydania towaru (Dokumentu WZ).
 6. Kupujący zapłaci Salzgitter cenę w terminie wskazanym na fakturze VAT.
 7. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Salzgitter.
 8. W przypadku niedotrzymania terminu płatności wynikającego z umowy, Salzgitter ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 9. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że zapłata ceny przez Kupującego jest zagrożona z powodu niezdolności Kupującego do wywiązania się ze zobowiązań, wówczas Salzgitter przysługują prawa wynikające z art. 458 kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji Salzgitter ma prawo domagać się od Kupującego natychmiastowej zapłaty wszystkich wierzytelności tytułem ceny za zamówiony Towar, w tym wierzytelności jeszcze nie wymagalnych.
 10. Jeżeli Kupujący dopuścił się opóźnienia w zapłacie ceny za dostarczoną część zamówionego Towaru, Salzgitter może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części Towarów wyznaczając Kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.

IV. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Salzgitter zachowuje prawo własności Towaru będącego przedmiotem zamówienia Kupującego, aż do całkowitej zapłaty tej ceny przez Kupującego.
 2. Do momentu całkowitej zapłaty ceny, Kupującemu nie wolno w żaden sposób ani obciążać, ani zbywać przedmiotu zamówienia (dotyczy to również przewłaszczenia na zabezpieczenie).
 3. W przypadku wystąpienia naruszeń umowy przez Kupującego, w szczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie, Salzgitter uprawniony jest do odbioru, na koszt Kupującego, przedmiotu zamówienia od Kupującego, po uprzednim wezwaniu go do zwrotu lub zapłaty.

V. DOSTAWA / ODBIÓR

 1. Warunki dostawy są każdorazowo określone w ofercie i jej późniejszym potwierdzeniu.
 2. Termin dostawy jest dotrzymany, jeżeli do jego upływu przedmiot zamówienia opuścił magazyn Salzgitter, względnie kiedy Kupujący został poinformowany o gotowości do wysyłki towaru lub jego odbioru z magazynu Salzgitter.
 3. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia Kupującemu wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego.
 4. Przekroczenie terminu dostawy nie może skutkować anulowaniem zamówionych dostaw.
 5. Jeżeli wysyłka opóźnia się z przyczyn, za które Salzgitter nie ponosi odpowiedzialności, od dnia gotowości do wysyłki wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego.
 6. Kupujący zobowiązuje się do współdziałania z Salzgitter w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

VI. REKLAMACJE

O ile nie ustalono inaczej w warunkach oferty i jej późniejszym potwierdzeniu:

 1. Strony zgodnie oświadczają, iż w ramach niniejszej umowy, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, ograniczają rękojmię z Kodeksu cywilnego w sposób wynikający z niniejszego artykułu OWS.
 2. Salzgitter w ciągu roku od dnia wydania Towaru Kupującemu ponosi odpowiedzialność względem Kupującego z tytułu rękojmi z kodeksu cywilnego, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy Towar ma wadę zmniejszającą jego użyteczność, a wada Towaru tkwiła już w Towarze w chwili jego wydania Kupującemu przez Salzgitter (wada Towaru). Salzgitter nie jest odpowiedzialny względem Kupującego za wszelkie inne wady oraz takie wady, które powstały w Towarze po przejściu ryzyka na Kupującego, tj. powstałe po dniu jego wydania Kupującemu. Odpowiedzialność Salzgitter z tytułu rękojmi za jakiekolwiek wady Towaru wygasa w przypadku gdy Towar zostanie przetworzony przez Kupującego lub osoby trzecie.
 3. Kupujący w chwili wydania mu Towaru przez Salzgitter zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania dostarczonego Towaru. W przypadku stwierdzenia istnienia wad fizycznych, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie, powiadomić o nich Salzgitter.
 4. Za niezwłoczny termin powiadomienia Salzgitter przez Kupującego o wadzie strony przyjmują termin do 3 dni, od dnia kiedy Kupujący wadę wykrył lub przy zachowaniu należytej staranności wykryć ją powinien.
 5. Wszelkie braki ilościowe lub jakościowe Towaru widoczne w chwili dostawy Towaru Kupujący zobowiązany jest zgłosić Salzgitter przy jego odbiorze od Salzgitter. Brak adnotacji o istnieniu braków ilościowych lub jakościowych Towaru widocznych w chwili wydania Towaru Kupującemu na dokumencie WZ jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez Kupującego braku wad ilościowych oraz widocznych wad jakościowych Towaru w chwili dostawy Towaru.
 6. W przypadku niepowiadomienia Salzgitter przez Kupującego, o fakcie istnienia wad wterminach z § 7 ust. 3 lub 5 Umowy, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi co do niezgłoszonych w terminie wad.
 7. Dla swej ważności zgłoszenie reklamacyjne Kupującego powinno zawierać co najmniej: nazwę i dane teleadresowe Kupującego, datę zawarcia umowy sprzedaży, dokładny opis zgłaszanej wady Towaru, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, kopię faktury potwierdzającej zakup, moment wykrycia wady.
 8. Zgłoszenia reklamacyjne złożone przez Kupującego niezgodnie z punktem 6.7 OWS będą uważane za nieważne, a tym samym za niebyłe.
 9. W przypadku zgodnego z warunkami wynikającymi z punktu 6.7. OWS powiadomienia Salzgitter przez Kupującego, o fakcie istnienia wad Towaru, strony ustalą termin dokonania oględzin Towaru objętego reklamacją, w celu protokolarnego zweryfikowania istnienia, zakresu i przedmiotu wad. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo udostępnić lub umożliwić Salzgitter zbadanie Towaru podlegającego reklamacji.
 10. Fakt oraz zakres stwierdzonych wad dostarczonego towaru, musi zostać potwierdzony w formie protokołu, podpisanego przez obie strony niniejszej umowy.
 11. Reklamacja składana przez Kupującego dla swej ważności powinna mieć formę pisemną i zostać doręczona Salzgitter, w terminie wynikającym z punktu 6 OWS, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 12. W przypadku protokolarnego stwierdzenia, że wady powstały z przyczyn leżących po stronie Salzgitter, Kupujący będzie uprawniony do żądania wymiany wadliwych elementów na elementy Towaru wolne od wad, w umówionym przez strony terminie. W przypadku gdy Salzgitter nie usunie wad w umówionym przez strony terminie, bądź jeżeli wad nie da się usunąć, Kupujący będzie uprawniony do żądania od Salzgitter stosownego obniżenia ceny.
 13. Reklamacje będą rozpatrywane przez Salzgitter w terminie 14 dni, od momentu stwierdzenia przez strony, w formie protokołu, istnienia wad. Kupujący zostanie poinformowany o decyzji Salzgitter co do zasadności reklamacji. Termin ze zdania poprzedniego może ulec wydłużeniu, w sytuacji gdy Salzgitter nie będzie w stanie w tym terminie usunąć wadliwości Towaru z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku uznania zasadności reklamacji przez Salzgitter Strony ustalą sposób oraz termin wykonania reklamacji Kupującego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stanowią integralną część umowy.
 2. Postanowienia niniejszych OWS stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony w trakcie negocjacji nie postanowiły inaczej.
 3. Szczegółowe warunki zamówień mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWS.
 4. Katalog produktów i usług oferowanych przez Salzgitter oraz cennik nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Są jedynie zaproszeniem do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy.
 5. Przelew wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Salzgitter jest wyłączony, chyba że Salzgitter wyrazi zgodę na taki przelew pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 6. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych przy wykorzystaniu OWS rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Salzgitter.
 7. Treść OWS znajduje się na stronie internetowej: http://www.salzgitter-mannesmann.pl/

 

Linki:

Ogólne warunki sprzedaży (pobierz)

Link do Kodeksu Dostawców Grupy Salzgitter [EN]