Polityka prywatności i plików cookie - Salzgitter

Polityka prywatności i plików cookie

Zasady przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejszy dokument stanowi opis Polityki prywatności firmy Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o., ul. Poznańka 41, 62-400 Słupca. Określa on zasady, sposób przetwarzania i wykorzystywania danych oraz informacji pochodzących od Klientów, Usługodawców oraz Użytkowników serwisów internetowych. W Spółce wdrożone zostały środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o. ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076516, numer NIP 6671532402, numer REGON 311011046. W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pocztą tradycyjną, na wskazany wyżej adres, lub pocztą elektroniczną: rodo@salzgitter.pl.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie i w celach:

Klienci / Usługodawcy

rodzaj danych

nazwa/imię i nazwisko, adres, NIP, Regon, KRS, przedstawiciel, e-mail, nr telefonu, numery samochodów (dot. Usługodawców)

cele przetwarzania

 • zawarcie, realizacja i kontaktowanie się dla prawidłowego wykonywania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • realizacja obowiązków Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia
  rachunkowości, archiwizowanie dokumentacji, obsługa reklamacji i skarg, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych takich jak: obrona przed ewentualnymi
  roszczeniami lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń;

 • weryfikacja wiarygodności płatniczej, potrzeby analityczne i statystyczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • działania marketingowe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy czym działania te odbywają się
  jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

okres przechowywania
danych osobowych

 • przez okres trwania zawartej umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia
  roszczeń z tytułu zawartej umowy;

 • dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących
  przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych;

 • w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe będą
  przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu;

 • dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Pracownicy
i Współpracow-nicy
Klientów/ Usługodawców

rodzaj danych

 • imię i nazwisko, płeć, dane kontaktowe (takie jak: służbowy adres -poczty elektronicznej, numery telefonów, faksów,
  funkcja, stanowisko), nr dowodu osobistego (dot. Pracowników / Współpracowników Usługodawców).

cele przetwarzania

 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych w związku z wykonywaniem przez
  niego umowy łączącej obie Strony. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

okres przechowywania
danych osobowych

 • dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu;

 • dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących
  przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych;

 • w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe
  będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu.

Użytkownicy
Serwisów internetowych

rodzaj danych

 • imię i nazwisko, płeć , adres, NIP, adres poczty elektronicznej, nr telefonów

cele przetwarzania

 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych takich jak cele analityczne i statystyczne,
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • prawidłowe korzystanie z serwisów https://www.salzgitter.pl, https://salzgiterstahlhandel.pl oraz aplikacji mobilnej
  Salzgitter PL z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie
  na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

okres przechowywania
danych osobowych

 • w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe będą
  przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu;

 • dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Odbiorcy newslettera

rodzaj danych

 • imię i nazwisko, płeć, nr telefonu

cele przetwarzania

 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. w celu prowadzenia działań marketingowych,
  w tym wysyłania newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

okres przechowywania
danych osobowych

 • dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu.

Kategorie Odbiorców

Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawieranych umów, obsługi serwisów i aplikacji mobilnej tj.: Podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności; Dostawcom usług pocztowych, kurierskich, transportowych, Dostawcom usług prawnych i doradczych, ochroniarskich i sprzątania, Dostawcom usług w zakresie IT (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe) oraz Organom Państwowym.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przeniesienia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu a tym samym nie będą wywoływały skutków prawnych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich /organizacji międzynarodowych.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów.

Przetwarzanie danych osobowych w serwisie www

1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób korzystających z serwisów www działających pod adresami: www.salzgitter.pl/www.salzgitterstahlhandel.pl zwanymi dalej ‘Serwisem’.

2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator Danych Osobowych zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo przy korzystaniu z tych usług.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem. Administrator przestrzega zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

4. Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osób korzystających z Serwisu, udzielenie zgody następuje na podstawie wyraźnego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, w tym poprzez zaznaczenie pola kontrolnego „checkbox”. Ponadto, Serwis może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).

5. Z Serwisu można korzystać również bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdorazowego wejścia na strony Serwisu, serwer zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony Serwisu.

6. Administrator zapewnia możliwość kontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z zapytania wymaga podania danych osobowych, które umożliwią Administratorowi skontaktowanie się z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.

7. Spółka, jako Administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku, tworząc taką stronę, daje Facebookowi możliwość zapisania plików cookies na komputerze lub na każdym innym urządzeniu osoby odwiedzającej jej fanpage’a. Utworzenie fanpage’a na Facebooku wiąże się z podjęciem przez jego administratora działań polegających na ustaleniu parametrów w zakresie zarządzania lub promocji jego działalności, co wpływa na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby statystyk sporządzonych na podstawie liczby odwiedzających fanpage’a. Administrator fanpage’a, za pomocą filtrów udostępnionych przez Facebook może określać kryteria tych statystyk, a przez to określa cele i zasady przetwarzania danych. Statystyki dotyczące użytkowników są przekazywane wyłącznie Administratorowi fanpage’a w formie zanonimizowanej, co nie zmienia faktu, że sporządzanie tych statystyk opiera się na wcześniejszym gromadzeniu informacji za pomocą plików cookies, instalowanych przez Facebook na komputerach lub na innych urządzeniach osób odwiedzających tę stronę, i na przetwarzaniu danych osobowych tych osób w celach statystycznych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook znaleźć można w jego polityce prywatności (http://www.facebook.com/about/privacy/).

8. Spółka, jako Administrator konta na kanale youtube pobiera od subskrybentów dane: adres e-mail w celu wysyłania informacji. Dane te są przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Każde odtworzenie nagrania wideo osadzonego w serwisie YouTube umożliwia wykorzystanie przez Google LLC plików cookies dotyczących usług YouTube i ich zapisanie na komputerze lub na każdym innym urządzeniu osoby odtwarzającej nagranie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google znaleźć można w polityce prywatności (https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl#intro). Administrator konta przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających kanał youtube, innych niż subskrybentów. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem konta, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celach statystycznych oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, produktów lub usług .

9. Serwis zawiera linki prowadzące do witryn innych usługodawców. Serwis zawiera następujące wtyczki:
www.facebook.com/SalzgitterPoland/, www.youtube.com/channel/UCk_BjMcPw3Ymy_46hxt0MVw/, www.linkedin.com/company/salzgitterpoland
Wtyczki ustanawiają bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami usługodawców. Przy aktywnym przycisku Państwa przeglądarka może stworzyć bezpośrednie połączenie z serwerami danego usługodawcy. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany na koncie usługodawcy, usługodawca może łączyć zachowania Użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. Nawet jeżeli Użytkownik nie posiada konta w danym serwisie, istnieje możliwość, że serwis będzie otrzymywał i przechowywał adres IP Użytkownika wraz z informacjami na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta. Informacje dotyczące zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwisy oraz informacje na temat ustawień ochrony prywatności znajdują się we wskazówkach dotyczących ochrony danych opublikowanych przez poszczególne serwisy.

10. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu są przechowywane przez okres nie dłuży niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z Serwisu lub wykonania umowy. Po tym okresie dane to zostaną z Serwisu usunięte, chyba że przetwarzanie będzie:

– niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy;
– niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, ale tylko za ich zgodą.

11. Osoby korzystające z Serwisu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

12. Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez osoby korzystające z Serwisu. Serwis może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).

13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: rodo@salzgitter.pl

14. Osoba korzystająca z Serwisu winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania z Serwisu i przy jego opuszczaniu.

15. Serwis korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka), w celach statystycznych, a także w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji Klientów oraz osób korzystających z Serwisu, w tym do ulepszenia funkcjonowania Serwisu. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora.

16. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

17. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ‘sesyjne’ (session cookies) oraz ‘stałe’ (persistent cookies). Cookies ‘sesyjne’ są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ‘Stałe’ pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

18. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Udzielenie powyższej zgody następuje poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

19. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

20. Serwis korzysta z Google Analytics, Analityka internetowa Google Inc. (‘Google’). Google Analytics używa ‘Cookies’. Informacje uzyskane za pomocą Cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam zapisywane. Informacje te pomagają w analizie dot. korzystania z danej strony internetowej, przekazywanej właścicielowi danej strony oraz w celu zaoferowania innych usług związanych z korzystaniem z internetu. Google może przekazać te informacje do osób trzecich, o ile zostało to prawnie określone lub jeśli osoby trzecie opracowują te dane dla Google. Google nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych przez Google w celu i w sposób opisany powyżej.

21. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisywane w logach nie są używane w celu identyfikacji konkretnej osoby korzystającej z Serwisu, a służą jedynie prowadzeniu statysty i stanowią materiał pomocniczy do administrowania stroną. Dane zawarte w logach nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem osób upoważnionymi do administrowania serwerem.

22. Administrator zastrzega sobie wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności.