Kodeks postępowania - Salzgitter

SYSTEMY. OBSŁUGA. STAL.

Kodeks postępowania

Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw na europejskim rynku dystrybucji stali

DZIAŁAMY ODPOWIEDZIALNIE! - ZASADY OGÓLNE
Zgodność z przepisami prawa i regulacjami jest naszym najwyższym priorytetem.

PODSTAWOWE ZASADY NASZEGO POSTĘPOWANIA

Poniższe fundamentalne zasady, które zostały określone w inicjatywie ONZ „Global Compact”, stanowią podstawę naszego postępowania:

  1. Poszanowanie praw człowieka
  2. Zapewnianie, aby spółka nie uczestniczyła w jakichkolwiek naruszeniach praw człowieka
  3. Przestrzeganie wolności zrzeszania się
  4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej
  5. Zniesienie pracy dzieci
  6. Eliminacja dyskryminacji w zakresie zatrudniania i pracy
  7. Prewencyjne podejście do wyzwań środowiskowych
  8. Promowanie odpowiedzialnych działań w odniesieniu do środowiska
  9. Zachęcanie do rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska
  10. Działania przeciwko wszelkim formom korupcji, w tym wymuszeniom i łapownictwu.

Prawa człowieka i prawa pracownicze

Przestrzeganie uznanych na arenie międzynarodowej praw człowieka (prawa osobiste, prawa do wolności, prawne i społeczne prawa człowieka)  jest dla nas czymś oczywistym.

Stanowczo odrzucamy wszelkie formy pracy przymusowej. Uznajemy prawa pracowników  do tworzenia związków zawodowych i do powoływania przedstawicieli pracowników. Wspieramy sprawiedliwe i rozsądne wynagrodzenie dla wszystkich zatrudnionych ludzi.

Zgodność z przepisami prawa

Zgodność z odpowiednimi przepisami prawa oraz z wszystkimi zasadami korporacyjnymi stanowi niepodważalne ramy, w których pracownicy Grupy Salzgitter mogą rozwijać swoją działalność korporacyjną. Dotyczy to w takim samym stopniu członków Zarządu, jak i kierowników i pracowników. Nie tolerujemy żadnego naruszania przepisów prawa (zero tolerancji). Każde naruszenie prawa spowoduje nałożenie odpowiednich sankcji na osoby odpowiedzialne.

Wszyscy pracownicy powinni być świadomi przepisów prawa obowiązujących w zakresie obszarów ich odpowiedzialności w spółce, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, powinni zasięgać porad prawnych we właściwym dziale prawnym.

POSTĘPOWANIE W SPÓŁCE

Żyjemy jako społeczność.

Postępowanie w stosunku do pracowników

Grupa Salzgitter nie toleruje żadnych przejawów dyskryminacji lub prześladowania w środowisku pracy, niezależnie od tego, czy ich podłożem jest przynależność rasowa, pochodzenie etniczne, płeć, religia lub ideologia, niepełnosprawność, wiek, czy też orientacja seksualna. Grupa Salzgitter oczekuje również, że w kontaktach ze współpracownikami, pracownikami oraz stronami trzecimi, każdy pracownik będzie wykonywał swoją pracę w sposób merytoryczny, przyjazny i uczciwy. Grupa Salzgitter wspiera otwartą i szczerą interakcję pomiędzy ludźmi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem. Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią fundamentalny element wszystkich procedur operacyjnych oraz spełniają wysokie światowe standardy. Każdy kierownik jest zobowiązany do zapewnienia, aby jego pracownicy przestrzegali przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Postępowania w oparciu o uczciwość oraz unikanie konfliktów interesów

Wszyscy pracownicy powinni zachowywać się w swoim środowisku pracy w sposób charakteryzujący się prawością, tzn. uczciwość, sprawiedliwość i przyzwoitość. Należy unikać jakichkolwiek konfliktów pomiędzy interesem prywatnym a interesem firmy.

POSTĘPOWANIE WOBEC PARTNERÓW BIZNESOWYCH ORAZ OSÓB TRZECICH

Przywiązujemy ogromną wagę do uczciwej konkurencji i jasnych procesów.

Uczciwa konkurencja

Grupa Salzgitter oraz jej pracownicy przywiązują dużą wagę do społecznej gospodarki rynkowej i związanej z nią zasady konkurencji. W ramach takiej konkurencji polegamy na naszej pracy, nastawieniu na klienta oraz jakości naszych towarów i usług. Pracownicy wraz z kierownictwem opracowali w tym celu deklarację misji YOUNITED. Więcej informacji na temat deklaracji misji można znaleźć na stronie www.salzgitter-ag.com.
Zasada konkurencji opiera się na takiej konkurencji, która nie jest ograniczana, ani utrudniana. Dlatego należy bez wyjątku unikać wszelkich porozumień i uzgodnionych praktyk niedozwolonych przepisami prawa kartelowego.

Korupcja

Grupa Salzgitter odrzuca stosowanie wszelkich form korupcji lub łapownictwa. W związku z działalnością biznesową, pracownicy spółki nie będą obiecywać, ani udzielać jakichkolwiek korzyści osobistych jako zapłaty za preferencyjne traktowanie.

Pracownicy Grupy Salzgitter nie będą otwarci na jakąkolwiek formę przekupstwa, ani też nie powinni czerpać żadnych korzyści osobistych z wykonywanej przez siebie działalności.

Otrzymywanie prezentów i zezwalanie na ich wręczanie

Pracownicy Grupy Salzgitter mogą otrzymywać prezenty lub inne korzyści od partnerów biznesowych wyłącznie na warunkach zgodnych z ogólnie przyjętymi standardami biznesowymi i wyłącznie wówczas, gdy istnieje pewność, że nie wpłynie to na podejmowanie decyzji biznesowych przez takich pracowników oraz tylko wtedy, gdy nie istnieją żadne zobowiązania do przekazania jakiegokolwiek świadczenia.

sposób podobnie, wszyscy pracownicy Grupy Salzgitter nie będą wręczać prezentów, ani żadnych innych korzyści pracownikom innych spółek, chyba że będzie to odbywało się zgodnie z ogólnie przyjętymi warunkami praktyki biznesowej. Wszelkie prezenty mające na celu uzyskanie nienależnych korzyści dla Grupy Salzgitter lub innych osób, jak również wręczanie wszelkich prezentów urzędnikom, ogólnie nie są dozwolone.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
I ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska i dalekosiężnych działań.

Ochrona środowiska jest traktowana przez nas priorytetowo we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Nasze procedury oraz zakłady produkcyjne świadczą o tym, że jesteśmy światowym liderem w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Ograniczamy emisje oraz zużycie energii. Opracowując nowe produkty i procesy produkcyjne, zawsze pamiętamy, o tym aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne.

Stosowanie zasad zrównoważonej gospodarki w naszej pracy jest jedną z naszych przewodnich zasad. Długofalowy sukces firmy jest najważniejszym czynnikiem we wszystkich naszych działaniach. W związku z tym, każdy pracownik musi być świadomy swoich obowiązków w zakresie ochrony środowiska w relacjach ze współpracownikami, klientami i akcjonariuszami, jak i członkami społeczeństwa. W szczególności, uznając ograniczony charakter wielu zasobów, dbamy o to, aby używać surowców w sposób efektywny, oszczędzając je.

POUFNOŚĆ I KOMUNIKACJA

Chronimy nasze dane wrażliwe.

Poufność

Pracownicy Grupy Salzgitter są zobowiązani do traktowania jako poufnych wszelkich kwestii poufnych dotyczących spółek należących do grupy, ich partnerów i klientów umownych, w szczególności, kwestii poufnych związanych z działalnością i tajemnicą handlową, z którymi zapoznali się w trakcie wykonywania swoich zadań w okresie ich zatrudnienia oraz po odejściu z firmy. Dokumentacja spółki oraz nośniki danych muszą być chroniona przed jakimkolwiek dostępem osób nieupoważnionych.

Żaden pracownik nie może bez zezwolenia otrzymywać, ani wykorzystywać tajemnic osoby trzeciej.

Ochrona danych osobowych oraz praw własności osób trzecich

Dane osobowe mogą być zbierane, przetwarzane lub wykorzystywane w Grupie Salzgitter tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do wcześniej określonych, jasnych i zgodnych z prawem celów. Przechowywanie danych powinno być realizowane na wysokim poziomie technicznym, tak aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp. Jakiekolwiek użycie danych musi być przejrzyste dla zainteresowanych stron. Takimi zainteresowanym stronom należy zapewnić prawo do informacji i ich korekty danych oraz prawo do sprzeciwu, blokowania i ich usuwania.

Każdy pracownik powinien chronić prawa majątkowe osób trzecich. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie takich praw nie jest dozwolone.

Prawidłowa dokumentacja oraz przekazywanie informacji

Wszystkie transakcje biznesowe muszą być w pełni oraz prawidłowo udokumentowane, zgodnie z wymogami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Grupie Salzgitter. Wszystkie przygotowane wewnętrznie dokumenty i raporty biznesowe, które są przekazywane osobom trzecim, muszą zostać sporządzone w sposób uporządkowany i być zgodne z prawdą. Jakiekolwiek pozyskiwanie danych lub wszelkie inne zarejestrowane informacje biznesowe muszą zawsze być kompletne, prawidłowe, terminowe oraz spełniać wymagania systemowe.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapewnienia szybkiego i bezproblemowego przepływu informacji w Grupie. Wszelkie know-how dotyczące działalności nie może być wstrzymywane, fałszowane lub przekazywane w sposób selektywny.